Property in Alanya. Ideal Estates, +90 532 777 4 777

TJÄNSTER

JURIDISK KONSULT

Låt oss hjälpa dig med dina juridiska frågor i Turkiet.

Juridisk konsult

Förbereda inköpskontrakt

 • I enlighet med  lagarna i Turkiet har en köpare eller säljare rätt att få rådgivning från en juridisk konsult vid undertecknandet av kontrakt. Vi på Ideal Estates ordnar gärna denna tjänst åt dig. Vi kommer att presentera dig för välrenommerade, pålitliga advokater som har ovärderlig erfarenhet inom detta område.
 • Du är naturligtvis fri att söka råd från en juridisk konsult som du har större förtroende för
Bedrägeri

För att rapportera bedrägeri eller bedräglig verksamhet bör du söka juridisk rådgivning från en advokat. I allmänhet rapporteras sådana klagomål till den lokala åklagare

Förbereda ett testamente för arv

Turkiet är ett mycket populärt affärs- och semestermål för människor från hela världen. Att köpa fastigheter i Turkiet blev relativt enkelt efter de lagar som släpptes efter 2003. Senare statistik visade att antalet utländska köpare som äger fastigheter i Turkiet ökade snabbt

Denna verklighet väcker en fråga: ”hur ska utländska investerare förbereda ett testamente eller en testamentarisk disposition av fastigheter i Turkiet i enlighet med turkisk lag”?

Testamentet låter dig kontrollera vad som händer med dina fastigheter efter din död. För att ditt testamente ska kunna utfärdas och verkställas korrekt måste ditt testamente vara på turkiska och måste upprättas i enlighet med turkiska lagar och förordningar

För ytterligare information om testamentariskt förfogande och testamente i turkisk arvsrätt, vänligen kontakta vår juridiska konsult.

För utländska personer som bor i Turkiet finns det två sätt att förbereda sina testamenten.

 1. Handskrivet
 2. Utfärdat av notarie

Hur utfärdar man ett handskrivet testamente?

 • Det bör förklaras i rubriken att detta brev har skrivits som ett testamente
 • Du måste ange att du är fysiskt och psykiskt frisk vid testamentets utfärdande
 • Skriv en lista över dina fasta egendomar som kommer att bli föremål för testamentet
 • Gör en lista över dina efterträdare
 • Det ska tydligt framgå vem som ska ärva vilken typ av egendom och procentsatser
 • Datum och tid
 • Du bör underteckna ditt testamentebrev
 • Lämna brevet till en turkisk notarie eller turkisk domstol för att öppnas efter personens död.

Observera: Tänk på att endast handskrivna testamenten kommer att anses vara giltiga och accepterade av testamentets administration. Allt innehåll som skrivits på en dator och skrivs ut eller skrivits på en skrivmaskin kommer att avvisas av testamentets administration.

Den som överlämnar testamentet till en domstol eller en notarie kan också när som helst helt eller delvis avsäga sig det.

Hur utfärdar man ett testamente inför en turkisk domstol eller notarie?

Att vittna inför domstol och notarie formaliserar testamenten. Testamentet inför domstolen är det säkraste sättet för upprättande efter att ha gått bort. För utlänningar som är bosatta i Turkiet är det möjligt att slutföra denna process om testatorn inställer sig inför en domstol eller en notarie med två av hans/hennes vittnen.

Utländska testatorer som bor i Turkiet bör vara medvetna om att fastigheter utan efterträdare kommer att krävas av staten. För att slutföra dessa processer på ett säkert sätt, sök alltid professionell hjälp från advokater.

Upprättande av testamente och överlåtelse av egendom till arvingarna

Testamenten upprättade av utländska medborgare i deras eget land kan verkställas i Turkiet för att överföra äganderätten för en egendom till individen som anges i testamenten.

För att genomföra överlåtelsen av egendom enligt ett testamente måste en arvinge samla in ett domstolsbrev som bekräftar testamentet från den relevanta domstolen i sitt eget land och få det ratificerat på det turkiska generalkonsulatet. Sedan måste han/hon lämna in brevet till den relevanta domstolen i provinsen i Turkiet där fastigheten är belägen. Sedan utfärdar den turkiska domstolen ett officiellt dokument som tillåter överföringen. Slutligen överlämnar arvingen den handling som beviljats av domstolen till Tapu (Land Registry) Office samt andra handlingar som krävs för överföringen av äganderätten

Observera att överlåtelse av äganderätten till en fastighet till en arvinge är föremål för arvsskatt. Således, om arvingen säljer ut sin ärvda egendom, är han inte föremål för någon personlig inkomstskatt baserad på kapitalvinsten

För ytterligare information vänligen kontakta juridisk konsult.

Arv

Arv består av en persons inkomster, egendom, rättigheter och skulder som samlats under hans/hennes livstid. Precis som alla människor i Turkiet har du rätt till ett arv. Män och kvinnor har lika rätt till arv. Om du befinner dig i Turkiet under annan status, kommer internationell lag att övervägas i frågor som rör arv. Om du ärver en fastighet belägen i Turkiet, ska bestämmelser gälla för utlänningars förvärv av fastigheter i Turkiet. Du kan rådfråga en juridisk rådgivare eller jurist för ytterligare information om arvsrätt.

I Turkiet skyddas arvtagarnas rättigheter på de fastigheter som förvärvats av utländska investerare. Fast egendom får överlåtas till utländska fysiska personer genom arv.

Men om en fastighet överförs genom arv till en medborgare i ett land som inte finns med i listan över angivna länder, kommer medborgaren inte att vara berättigad att förvärva fastigheten i Turkiet, den aktuella fastigheten måste avyttras efter överlåtelsen, annars kommer den att exproprieras.

Finansministeriet beviljar en period på ett år till ägaren av fastigheten. Om ägaren underlåter att sälja eller avyttra fastigheten inom den beviljade fristen, erhåller nämnda departement fastigheten och ett lämpligt belopp ska tas ut för densamma och ett sådant belopp ska betalas till rättighetshavaren.

För ytterligare information vänligen kontakta en juridisk konsult.

Begravningsprocedurer

Döden är ett smärtsamt men oundvikligt fenomen. Den sista plikten för dem som lämnats efter av den avlidne är att underlätta den avlidnes sista resa till livet efter detta. I det här fallet kommer en ansökan till rätta organisationer för hjälpa att göra procedurerna lättare för människor i smärta och sorg. Det finns vissa juridiska procedurer att följa vid ett dödsfall

Procedurerna anges nedan:

 • Skaffa en dödsattest och ett gravtillstånd,
 • Förbereda liket för begravning,
 • Anmälan av dödsfallet till folkbokföringsmyndigheten.

Kommunerna är ansvariga för begravningsförfaranden i Turkiet. Därför, efter att ha ansökt till kommunen där den avlidnes bostad är, genomförs begravningsförberedelser. Kommuner tillhandahåller begravningstjänster 24 timmar om dygnet.

 • Dödsfall ska anmälas till folkbokföringen inom 10 dagar efter dödsfallet.
 • Detta görs av den enhet som utfärdar gravtillståndet.

 Utlänningar är också skyldiga att anmäla dödsfall till migrationsverket

För begravningstjänster ring journumret 188

Flera städer inklusive storstadskommunerna driver hotline 188 för begravningstjänster. När en anhörig till dig har gått bort kan du först ringa jouren 188 för att få detaljerad information om vad du ska göra. När en sådan tjänst inte finns kan du ansöka direkt till kommunens begravningsenhet

De förfaranden som gäller vid dödsfall för turkiska medborgare är också tillämpliga på utländska medborgares död i Turkiet. Men om en avliden utlänning i Turkiet är icke-muslim, genomförs begravningsceremonier av en präst av den religion som den avlidne tillhör.

Övriga rutiner ligger på kommunens ansvar. Om det finns särskilda kyrkogårdar som är reserverade för anhängare av andra religioner i begravningsområdet, begravs den avlidne där. Om sådan kyrkogård inte finns kan en särskild plats reserveras på lämplig del av den gemensamma

Kommuner kräver ingen annan avgift än “begravningsavgift” för begravningsförfaranden.

Emellertid är begravningsförfaranden för fattiga, släktlösa och foster kostnadsfria.

FASTIGHETSRÅDGIVNING


IDEAL ESTATES fastighetskonsulter kan förvandla dina kritiska och komplexa fastighetsproblem till tillväxtmöjligheter. Som ledare inom utvecklingsrådgivning, förstudier och fastighetsmarknadsanalyser erbjuder vi företagare, investerare, långivare och företagsgrupper den erfarenhet, kunskap och strategiska planering de behöver för att fatta bättre och mer lönsamma beslut.

Våra konsulttjänster, inklusive due diligence, marknadsundersökningar, portföljtjänster och leasingrådgivning, kan hjälpa dig att öka värdet på din investering. Vi använder också ny teknik och analys för att generera djupare, transformativa insikter i värderingar (med partners), due diligence och portföljoptimering, vilket hjälper våra kunder att uppnå framgångsrika resultat och optimera sina investeringar.

Vår Real Estate Consultancy-app låter företag förändra sina kritiska och komplexa fastighetsfrågor till tillväxt, motståndskraft och långsiktiga fördelar. Genom att fullt ut förstå samspelet mellan tillgångsvärdering, kapitalmarknader och dagens föränderliga frågor på fastighetsmarknaden erbjuder vi kunder innovativa idéer för att förbättra deras resultat och undvika kritiska problem. Våra kunder litar på vår skicklighet och erfarenhet för att ge djupa, framåtblickande insikter för att hjälpa dem att strategiskt planera och fatta beslut med tillförsikt.

Ideal Estates konsulter genomför marknadsundersökningar i varje region, och IDEAL Estates och våra dotterbolag i andra delar av Turkiet genomför framgångsrikt omfattande förstudier. Vi får noggranna analyser och detaljerade rapporter från kunder, investerare och statliga institutioner.

SKATTER OCH FÖRSÄKRINGSRÅDGIVNING

Grundläggande fastighetsrelaterade skatter

När det gäller fastigheter i Turkiet är följande skatter eller obligatoriska försäkringar möjliga:

 • Skatt på förvärv och köp av fastigheter (vid tidpunkten för köp eller försäljning)
 • Jordbävningsförsäkring (en rikstäckande avgiftssats tillämpas)
 • Fastighetsskatt
 • Personlig inkomstskatt (baserad på hyresintäkter och kapitalvinster)
 • Arvs- och arvsskatt
 • Moms (om en kommersiell leverans sker)
 • Bolagsskatt (om ett företag har en affärstransaktion)

Mer information om den turkiska skattemyndighetens skattesystem för beskattning finns i häftet som utarbetats av ordförandeskapet i Turkiet.

Fastighetsförsäljning och förvärvsavgift

Var och en av köpare och säljare ska betala fastighetsförsäljnings- och förvärvsavgift på 2%, baserat på det deklarerade värdet av fastigheten (Detta värde får inte understiga det tröskelvärde som fastställts av myndigheterna). Det samlas in före äganderättens överföring på TAPU-kontoret

Jordbävningsförsäkring

Egendomen ska försäkras av ägaren mot jordbävningsriskerna. Det är obligatoriskt och en nationell enhetlig taxa tillämpas

Andra typer av fastighetsförsäkringar kan köpas fritt från marknaden och de täcker vissa risker inklusive stöld och brand. För mer information besök vår försäkringssida

Fastighetsskatt

Registrering av fastigheten i ditt namn hos kommunen ska vara utfärdad. Vi hjälper dig att registrera dig hos den lokala kommunen för att betala årlig fastighetsskatt.

Skatten beräknas på det deklarerade värdet av tillgången som inte får understiga ett tröskelvärde som fastställts av skattemyndigheten

Skattebetalningar görs i två lika stora omgångar under perioden mars-maj och november varje år och de tas ut av de lokala myndigheterna (kommunen).

Skatteunderlaget uppdateras årligen med en koefficient som fastställs av finansministeriet med hänsyn till inflationstakten. Fastighetsskatt för fastigheten under förvärvsåret betalas av säljaren medan följande årens skatter betalas av köparen (ny ägare).

Du bör kontakta din kommun (kommun) för mer information och betalningsalternativ. Skatten beräknas utifrån fastighetens värde och är föremål för tröskelvärden som fastställs av skattemyndigheten enligt följande:

 

För fastigheter belägna utanför en storstadskommun:

Bostäder, fastigheter                                  0.1%

Kommersiella byggnader                           0.2%

Tomter (Byggandsändamål)                     0.3%

Land                                                             0.1%

 

För fastigheter belägna i en storstadskommun:

Bostäder, fastigheter                                  0.2%

Kommersiella byggnader                           0.4%

Tomter (byggnadsändamål)                     0.6%

Lands                                                            0.2%

Personlig inkomstskatt:

Vilka vinster kan uppnås genom egendom? Beskattas dessa vinster?

En fastighet kan göra det möjligt för en individ att få två typer av vinster. Det finns ingen skillnad mellan utländska medborgare och turkiska medborgare när det gäller skatter eller avgifter. Skattesatserna kan uppdateras med jämna mellanrum.

För det första kan du hyra ut den och få hyresintäkter. I så fall ska du betala en personlig inkomstskatt.

Om du hyr ut din fastighet till en person eller ett företag ska du lämna deklaration till närmaste skattekontor för dina hyresintäkter för föregående kalenderår 1-25 mars. Skatten betalas i två lika delar, den första i mars och den andra i juli

För det andra kan marknadsvärdet på din tillgång stiga och därmed kan du uppnå en vinst. Om du säljer ut din fastighet under femårsperioden efter förvärvstidpunkten ska du betala en personlig inkomstskatt som baseras på skillnaden mellan försäljningspriset och det inflationsjusterade anskaffningspriset.

För försäljning av privatpersoner efter 5-årsperioden efter köpet debiteras ingen personlig inkomstskatt på de vinster som uppnås.

Arvsskatt:

Överlåtelse av tillgångar utan betalning i form av arv eller i Turkiet är föremål för arvsskatt.

En skattskyldig är en person som förvärvar egendom genom arv eller vederlagsfritt.

Arvs- och gåvoskatt tas ut på den deklaration som den skattskyldige lämnar.

Vid arv ska deklarationen lämnas inom fyra månader från dödsdagen. Om död inträffar och skattebetalare i Turkiet är utanför återlämnandeperioden förlängs det till sex månader. När dödsfallet inträffar i ett främmande land och den skattskyldige befinner sig i ett annat främmande land förlängs dock anmälningstiden med åtta månader

För avgiftsfria överlåtelser ska deklarationen lämnas inom en månad från dagen för förvärvet av fastigheten

Skatteunderlaget uppdateras årligen. Det finns vissa rabatter för arv till döttrar, söner och makar.

Observera att överlåtelse av äganderätten av en fastighet till en arvinge är föremål för arvsskatt. Således, om arvingen säljer ut sin ärvda egendom, är han inte föremål för någon personlig inkomstskatt baserad på kapitalvinsten

Företagsskatt:

Om ett företag har en affärstransaktion i fastighetsbranschen;

Företag med juridiska eller affärscentra belägna i Turkiet är kvalificerade som bosatta och är föremål för beskattning av sin inkomst som härrör från Turkiet. Om både det juridiska centret och affärscentret inte är belägna i Turkiet, så är dessa företag kvalificerade som icke-bosatta och är föremål för beskattning endast på deras inkomst som härrör från Turkiet.

Företagsskattesats: I Turkiet är bolagsskattesatsen som tas ut på affärsvinster 20 %. (Satsen för bolagsskatt har höjts till 22 % för skatteperioderna 2018, 2019 och 2020. Presidenten har dock rätt att sänka 22 %-satsen till 20 %).

Moms

Det turkiska skattesystemet tar ut mervärdesskatt (moms) på leverans och import av varor och tjänster.

Ansvar för moms uppstår när: En person eller enhet bedriver kommersiell, industriell, jordbruks- eller oberoende yrkesverksamhet inom Turkiet

Allmän momssats är 18 %. Vissa varor och tjänster beskattas dock med antingen 1 % eller 8 %.

Kommersiell leverans av en bostadsfastighet med nettoarea upp till 150 m2 är momspliktig med 1 % medan kommersiell leverans av de med mer än 150 m2 är momspliktig med 18 %.

Jämför annonser

Jämför