Property in Alanya. Ideal Estates, +90 532 777 4 777

KÖPGUIDE

KÖPA EGENDOM I TURKIET

KÖPPROCESS FÖR ATT KÖPA EGENDOM I TURKIET SOM UTLÄNNING

Det finns ingen skillnad mellan turkiska medborgare och en utländsk person när det gäller köpprocess för fastighetsregistrering. För närvarande kan medborgare från 184 länder förvärva fastigheter i Turkiet.

Utländska fysiska (privata) personer;
Köpprocess för utländsk fysisk person som vill förvärva fastigheter i Turkiet:
  • Utländska fysiska personer får köpa vilken fastighet som helst i Turkiet där privat egendom är tillåten (bostäder, kommersiella arbetsplatser, mark, etc.), förutsatt att lagliga begränsningar iakttas.
  • Om utländska fysiska personer köper obebyggd egendom (fastighet utan bebyggd struktur, såsom mark eller åkrar). Sedan måste de utveckla ett projekt beroende på fastighetens karaktär. Projektet ska lämnas in till berörda departement för godkännande inom två år. Om en ansökan inte görs till departementet eller projektet inte slutförs inom två år, blir sådana fastigheter föremål för expropriation.
Företag med utländskt kapital

Aktiebolag etablerade i Turkiet kan köpa fastigheter och begränsade sakrätter för att fungera enligt deras bolagsordning. För att ett bolag ska accepteras som ett utländskt kapitalbolag; måste det inneha femtio procent eller mer av aktierna i utländska juridiska personer eller internationella organisationer som är etablerade enligt utländska lagar och ha befogenhet att utse eller avsätta majoriteten av de personer som är behöriga att leda.

Förutsatt att bestämmelserna i de militära förbjudna zonerna kommer att reserveras så kommer sådana företags köp av fastigheter att bli föremål för utredning av guvernören. Detta för att avgöra om de stannar kvar i militära förbjudna zoner och militära säkerhetszoner.

Sådan utredning som görs av landshövdingen sker direkt innan vederbörande registerdirektorat och fastighetsregisterdirektoratet svarar, senast inom tre arbetsdagar. Vid köp av fastigheter inom särskilda säkerhetszoner krävs tillstånd från guvernörskapet på den plats där fastigheten är belägen. Företag med utländskt kapital är skyldiga att lämna in sina “auktorisationsbevis” genom att visa de auktoriserade ombuden utöver sättet för representation och bindande i sina ansökningar om att förvärva fastigheter. Auktorisationsbeviset ska tydligt innehålla tillståndet att köpa fastigheter och personuppgifterna för de personer som är behöriga att agera för bolagets räkning och det ska vara daterat till samma år som förfarandet..

Till exempel:

Aktieägare som representerar 50 % eller mer av aktieinnehavet som inte är turkiska medborgare, men som ändå är etablerade och registrerade i det turkiska handelsregistret i enlighet med tillämplig lagstiftning i vårt land, kan kvalificeras som ett “företag med utländskt kapital” och kan förvärva fastighetsägande enligt bestämmelserna i gällande lagstiftning.

Utländska företag som vill köpa fastigheter

Aktiebolag etablerade i utlandet enligt dessa länders lagar får förvärva fastigheter och begränsade rättigheter endast om det finns särskilda bestämmelser i gällande lagar.

Det är omöjligt att förvärva fastigheter och att ha rättigheter i Turkiet för någon juridisk person förutom handelsbolag som är etablerade i främmande länder enligt lagarna i sådana länder. (inkorporerade eller oregistrerade stiftelser, föreningar, kooperativ, föreningar, grupper, samfund etc.)

Till exempel:  

Ett företag som är etablerat i Tyskland enligt lagstiftningen i det landet, som har aktieägare som är medborgare i Tyskland, Frankrike eller Turkiet, kvalificerar sig som ett utländskt företag; och får endast förvärva begränsade sakrätter i vårt land inom ramen för turism, industri eller oljeverksamhet.

Juridiska begränsningar  

I vårt land kan endast medborgare i de länder som bestäms av lagar och förordningar förvärva fast egendom och begränsade sakrätter. Nedanstående riktlinjer/begränsningar måste dock följas

  • Den totala ytan av en fastighet som kan köpas av en utländsk fysisk person i Turkiet är högst trettio (30) hektar.
  • Den totala ytan av fastigheten som kan säljas av utländsk fysisk person får inte överstiga (%10) tio procent av den yta som tillåts för privat egendom i ett distrikt.
  • Om fastigheten för förvärv är belägen i “Special Security Zone” krävs tillstånd från guvernörskapet på den plats där fastigheten är belägen.
  • Fastigheter belägna i militära förbjudna zoner och säkerhetszoner är utsedda i registret och fastighetsregisterdirektoraten tillhandahåller vederbörlig information.

Aktiebolag, som är etablerade enligt det egna landets lagar, får förvärva fast egendom och begränsade sakrätter endast om det finns särskilda bestämmelser i gällande lagar. Någon annan juridisk person än sådana handelsbolag kan inte förvärva fastigheter och kan inte få begränsade rättigheter skapade till sin fördel

Jämför annonser

Jämför