Property in Alanya. Ideal Estates, +90 532 777 4 777

KÖPGUIDE

KÖPA EGENDOM I TURKIET

KÖPPROCESS FÖR ATT KÖPA EGENDOM I TURKIET SOM UTLÄNNING

Det finns ingen skillnad mellan turkiska medborgare och en utländsk person när det gäller köpprocess för fastighetsregistrering. För närvarande kan medborgare från 184 länder köpa fastigheter i Turkiet.

Utländska fysiska (privata) personer;
Köpprocess för utländsk fysisk person som vill köpa fastigheter i Turkiet:
 • Utländska fysiska personer får köpa vilken fastighet som helst i Turkiet där privat egendom är tillåten (bostäder, kommersiella arbetsplatser, mark, etc.), förutsatt att lagliga begränsningar iakttas.
 • Om utländska fysiska personer köper obebyggd egendom (fastighet utan bebyggd struktur, såsom mark eller åkrar). Sedan måste de utveckla ett projekt beroende på fastighetens karaktär. Projektet ska lämnas in till berörda departement för godkännande inom två år. Om en ansökan inte görs till departementet eller projektet inte slutförs inom två år, blir sådana fastigheter föremål för expropriation.
Företag med utländskt kapital

Aktiebolag etablerade i Turkiet kan köpa fastigheter och begränsade sakrätter för att fungera enligt deras bolagsordning. För att ett bolag ska accepteras som ett utländskt kapitalbolag; måste det inneha femtio procent eller mer av aktierna i utländska juridiska personer eller internationella organisationer som är etablerade enligt utländska lagar och ha befogenhet att utse eller avsätta majoriteten av de personer som är behöriga att leda.

Förutsatt att bestämmelserna i de militära förbjudna zonerna kommer att reserveras så kommer sådana företags köp av fastigheter i Turkiet att bli föremål för utredning av guvernören. Detta för att avgöra om de stannar kvar i militära förbjudna zoner och militära säkerhetszoner.

Sådan utredning som görs av landshövdingen sker direkt innan vederbörande registerdirektorat och fastighetsregisterdirektoratet svarar, senast inom tre arbetsdagar. Vid köp av fastigheter i Turket inom särskilda säkerhetszoner krävs tillstånd från guvernörskapet på den plats där fastigheten är belägen. Företag med utländskt kapital är skyldiga att lämna in sina “auktorisationsbevis” genom att visa de auktoriserade ombuden utöver sättet för representation och bindande i sina ansökningar om att förvärva fastigheter. Auktorisationsbeviset ska tydligt innehålla tillståndet att köpa fastigheter och personuppgifterna för de personer som är behöriga att agera för bolagets räkning och det ska vara daterat till samma år som förfarandet.

Utländska företag som vill köpa fastigheter i Turkiet

Aktiebolag etablerade i utlandet enligt dessa länders lagar får köpa fastigheter och begränsade rättigheter endast om det finns särskilda bestämmelser i gällande lagar.

Det är omöjligt att köpa fastigheter och att ha rättigheter i Turkiet för någon juridisk person förutom handelsbolag som är etablerade i främmande länder enligt lagarna i sådana länder. (inkorporerade eller oregistrerade stiftelser, föreningar, kooperativ, föreningar, grupper, samfund etc.)

Till exempel:

Ett företag som är etablerat i Tyskland enligt lagstiftningen i det landet, som har aktieägare som är medborgare i Tyskland, Frankrike eller Turkiet, kvalificerar sig som ett utländskt företag; och får endast förvärva begränsade sakrätter i vårt land inom ramen för turism, industri eller oljeverksamhet.

Juridiska begränsningar  

I vårt land kan endast medborgare i de länder som bestäms av lagar och förordningar förvärva fast egendom och begränsade sakrätter. Nedanstående riktlinjer/begränsningar måste dock följas

 • Den totala ytan av en fastighet som kan köpas av en utländsk fysisk person i Turkiet är högst trettio (30) hektar.
 • Den totala ytan av fastigheten som kan säljas av utländsk fysisk person får inte överstiga (%10) tio procent av den yta som tillåts för privat egendom i ett distrikt.
 • Om fastigheten för förvärv är belägen i “Special Security Zone” krävs tillstånd från guvernörskapet på den plats där fastigheten är belägen.
 • Fastigheter belägna i militära förbjudna zoner och säkerhetszoner är utsedda i registret och fastighetsregisterdirektoraten tillhandahåller vederbörlig information.
 • Det är strängt förbjudet för alla andra juridiska personer än handelsföretag som har etablerats i enlighet med deras respektive nationella lagar och uppfyller specifika krav att köpa fastigheter eller beviljas begränsade rättigheter i REM. Dessa lagar måste följas och upprätthållas för att säkerställa efterlevnad och undvika juridiska konsekvenser
Försäljningsprocessdokument

Dokument som krävs för köpprocessen!
Vi genomför en noggrann fastighetsbesiktning och samlar noggrant in alla nödvändiga handlingar inför upprättande av köpeavtal. Vi lämnar ingen sten ovänd i att skaffa fram nödvändig dokumentation från både säljare/köpare och köpare.

Dokument som krävs för fastigheten:
Följande dokument krävs från säljaren/köparen för fastigheten innan du skickar in för köp.

Kopia av lagfart (Tapu) innehåller obligatorisk information: ägarens namn, plats, typ av egendom, etc.

Uppdaterat lagfartsutredningsdokument: Sökningar görs för att undanröja alla hinder eller skulder som kan hindra försäljningen av fastigheten.

Obligatoriskt dokument för boendecertifikat (ISKAN): “Certifikat för byggnadsanvändningstillstånd.” Ett bostadscertifikat är ett bygglov som visar att fastigheten är lagligen beboelig.

Om fastigheten till salu är under uppbyggnad, skaffar vi alla juridiska dokument, såsom äganderätt och bygglov.

Dokument som krävs av säljaren:
Säljarens nödvändiga dokument beror på deras juridiska status som individ eller företag för fastighetstransaktioner. Till exempel:

 1. Om fastighetsägaren är en fysisk person måste denne ha lagfartsinnehavarens identitetshandling.
 2. Om fastighetsägaren är ett företag (Ltd, A.Ş, till exempel), krävs företagets juridiska dokument.

Dokument som krävs av köparen:
Vilka dokument som krävs för köparna beror på om köparen är en fysisk person eller ett företag. Till exempel:

 1. Om köparen är en fysisk person begär vi en kopia av ett giltigt identitetskort från turkiska medborgare och en kopia av ett giltigt pass från utländska medborgare.
 2. Om köparen är ett företag krävs bolagens juridiska dokument för både turkiska kapitalbolag och utländska kapitalbolag.

Jämför annonser

Jämför