Property in Alanya. Ideal Estates, +90 532 777 4 777

KÖPGUIDE

LAG OCH RÄTTVISA I TURKIET

LAG OCH RÄTTVISA I TURKIET

Republiken Turkiet är en demokratisk, sekulär och enhetlig stat. Som fallet är med alla demokratiska länder bestäms regeringen av val i Turkiet. Regeringsregimen är en republik och principen om maktdelning har antagits.

I detta system är statens grundläggande konstitutionella organ lagstiftning, verkställighet och dom. Lagstiftningsrätten utövas av parlamentet genom de valda suppleanterna. Lagstiftande makt betecknar makten att stifta lagar. Den regelskapande makten tilldelas parlamentet genom konstitutionen. Avrättningen representerar upprätthållandet av lagar som stiftats av parlamentet och presidentdekret.

Den dömande makten i Turkiet verkställs av oberoende domstolar och högre rättsliga organ. Varje individ är lika inför lagarna och varje individ har rätt till rättsmedel. Rättsväsendet har två undergrenar: rättsväsendet och administrativt.

Den dömande makten i Turkiet utövas av oberoende domstolar och högre rättsliga organ.

Rättsordning i Turkiet

Republiken Turkiet är en konstitutionell stat där rättsstaten respekteras. Lagarna gäller lika för alla oavsett språk, ras, hudfärg, kön, politiska åsikter, filosofiska övertygelser, religion, trossamfund etc. Lagbestämmelserna finns i skriftlig form i Turkiet. Dessa bestämmelser består av konstitutionen, lagar, lagstadgade förordningar, stadgar, förordningar, direktiv, kommunikéer och andra reglerande förfaranden. Dessutom har vederbörligen genomförda internationella konventioner en rättslig verkan.

Rättssystemet i Turkiet erkänner många rättigheter för individer. Individer ges dock inte obegränsad frihet att utöva dessa rättigheter. Medan de åtnjuter sina förvärvade rättigheter måste individer vara uppmärksamma på de regler som begränsar dessa rättigheter och agera inom gränserna för dessa restriktioner. Individer är till exempel fria att agera som de vill i sitt hem men kan inte göra något oväsen som kan störa deras grannar. Individer får använda sin egendom hur de vill men inte mot moralens regler. Individer måste använda sina rättigheter på ett sätt av respekt för andra och det sociala livet

Turkiet är ett av de ledande länderna som har tagit viktiga steg för lag och rättvisa för att skydda grundläggande rättigheter och friheter. Samtidigt som Turkiet har integrerat det inhemska rättssystemet med internationella konventioner och övervakningsmekanismer för att förbättra grundläggande rättigheter och friheter, har Turkiet också gjort reformer för att ge sina medborgare breda rättigheter och friheter enligt principen om “lika medborgarskap”. Demokratisering och reformer av grundläggande rättigheter och friheter och mänskliga rättigheter har tagit avsevärd fart under 2000-talet. Grundläggande rättigheter och friheter gäller alla och inkluderar individers skyldigheter och ansvar gentemot samhället, deras familjer och andra individer.

Grundläggande rättigheter för lag och rättvisa i Turkiet

 • Alla männisor är lika inför lagen.
 • Varje person har rätt att leva, och bevara och utveckla sina materiella och moraliska tillgångar.
 • Ingen kan tvingas att arbeta.
 • Alla har personlig frihet och säkerhet.
 • Varje person har rätt att kräva respekt för sitt privatliv och familjeangelägenheter. Rätten till integritet är garanterad.
 • Immunitet för hemvist är tillämplig.
 • Frihet att kommunicera.
 • Alla människor har frihet att bosätta sig och resa.
 • Tros- och tankefrihet.
 • Ingen kan av någon anledning tvingas uttrycka sina idéer.
 • Varje person har rätt att uttrycka sina idéer individuellt eller kollektivt med verbala, skriftliga, visuella eller andra sätt.
 • Pressen är fri och ska inte censureras.
 • Vem som helst har frihet att bilda, gå med eller lämna en förening utan föregående tillstånd.
 • Ingen kan fråntas rätten till utbildning.
 • Alla har rätt att arbeta och kontraktera inom vilket område de önskar.
 • Ingen ska anställas i ett arbete som inte överensstämmer med ålder, kön eller styrka.

Reformer för lag och rättvisa i Turkiet har gjorts för att ge medborgarna breda rättigheter och friheter enligt principen om “lika medborgarskap”.

Notariella processer

Notarier i Turkiet är officiella organ anslutna till staten, som gör dokument officiella och intygar giltigheten av vissa processer. När du tillämpar formella förfaranden kan du behöva rådfråga en notarie på begäran av en organisation eller för att försäkra dig om vissa inofficiella förfaranden. Dessutom kan vissa förfaranden endast göras i närvaro av notarie. Dessa procedurer är följande;

 • Utfärdande av en fullmakt (utfärdande av en representationsmyndighet)
 • Försäljning av fordon
 • Bestyrkande av översatta dokument
 • Attestering av kommersiella och finansiella böcker
 • Försäljningsavtal
 • Efter att ha utfärdat ett undertecknande cirkulär
 • Skicka en varning eller ett meddelande
 • Utarbeta en incidentrapport
 • Utgivande av pant
 • Depositionsacceptans och förvaringsprocedurer
 • Bestyrkande av datum, skyltar och sigill på inofficiella handlingar

Notariella förfaranden debiteras.

Att utfärda fullmakt i Turkiet

Fullmakt kan utfärdas av notarie i Turkiet, för både turkiska medborgare och utländska medborgare. Vi kan följa med dig till notarie vid behov.

Vad krävs; det beror på vilken typ av auktorisation som kommer att ges eller erhållas av notarie med fullmakten

 • Boka tid innan du går till konsulatet
 • Svuren tolk måste hjälpa dig när du begär en fullmakt
 • Pass
 • Turkiskt skattenummer
 • Passbilder

Att utfärda fullmakt i främmande länder:

Fråga: Hur får man en attesterad handling utomlands?

Notarius publicus vid valfri Turkiets ambassad eller Turkiets konsulat utomlands kan tillhandahålla en tjänst som liknar funktionerna för en notarie i Turkiet. Det är också möjligt att få en handling attesterad av en inhemsk notarie i det främmande landet och sedan få handlingen översatt till turkiska för användning i Turkiet. I länder som är parter i Haag Apostillekonventionen är detta en förenklad process.

Enligt internationella lagar och förordningar är både Turkiets konsulat och utländska notarier behöriga att utfärda fullmakt att använda i Turkiet.

På Turkiets konsulat:

Alla typer av fullmakt kan utfärdas på Turkiets konsulat. Turkiska konsulat utomlands utför också notarieuppdrag. Utländska medborgare kan utfärdas vilken fullmakt som helst på det turkiska konsulatet i andra länder https://www.svenska-ambassaden.com/Ambassad/18791/Turkiet-i-Stockholm

Vad krävs;  Det är samma sak som notarier i Turkiet. Det beror på vilken typ av auktorisation som kommer att ges eller erhålls av notarien med fullmakt. Innan du går till konsulatet kommer vi att guida dig.

 • Boka tid innan du går till konsulatet
 • Svuren tolk måste hjälpa dig när du begär en fullmakt.
 • Pass
 • Bilder kan behövas
Hos utländsk notarie:

Fråga: Kan jag använda en fullmakt, utfärdad av en notarie i ett främmande land?

Alla typer av fullmakt som utfärdats i främmande länder är giltiga för användning i Turkiet. Fullmakt måste uppfylla följande villkor för att vara giltigt i Turkiet

Fullmakt som utfärdats av notarius publicus måste uppfylla följande krav

 • Det måste ordnas på det officiella språket i det land där det arrangeras och innehålla fotot av den berörda personen,
 • Den måste innehålla en “Apostille” enligt konventionen om avskaffande av kravet på legalisering av utländska offentliga handlingar (Haagkonventionen) eller så måste den intygas av Turkiets konsulat i det land där notarien som intygar fullmakten finns,
 • Den måste innehålla auktorisation för den begärda transaktionen,
 • Den måste lämnas in till fastighetsregisterdirektoratet tillsammans med dess attesterade turkiska översättning

För detaljerad information är det bäst att kontakta oss för att fråga efter dina önskemål. l

Jämför annonser

Jämför